Skip to Main Content

Chinese Studies -- Chinese Tea & Tea Culture: Chinese Tea Ceremony

Bibliography on history of tea and tea culture, and tea trade in China

Chinese Tea Ceremony

Cai, Peilun. Zhongguo cha dao zhi lü. Taibei: Fu li wen hua, 1991.  [蔡佩倫. 中國茶道之旅. 台北市 : 福利文化事業有限公司, 1991.] East GT2907.C6 T65 1991

Chai, Qitong. Shi Yong Cha Yi . Di 2 Ban.. ed. Beijing: Hua Ling Chu Ban She, 2006. [柴奇彤. 实用茶艺. 第二版. 北京 : 华龄出版社, 2006. ] East GT2907.C6 C455 2006  

He, Wenjing, Jin, Dixiang, Zhao, Yuanyuan. Zhongguo Cha Yi : Gen Wo Xue Zhongguo Cha Yi = China's Art of Enjoying Tea : Learn China's Art of Enjoying Tea with Me = Chūgoku No Chagei.  Beijing : Wai wen chu ban she, 2006. [中国茶艺 : 跟我学中国茶艺 = China's art of enjoying tea : learn China's art of enjoying tea with me = 中国の茶芸. 北京 : 外文出版社, 2006.] AV Center DVD 14375

Lengxiangzhaizhuren. Wu Feng He Dong: Jing Can Zhongguo Cha Dao Zhi Yun. Di 1 Ban.. ed. You Ya Yue Du Cong Shu. 2017. [冷香斋主人. 无风荷动 : 静参中国茶道之韵. 北京市 : 北京大学出版社, 2017.] East GT 2907.C6 L44 2017

Lu, Yu.. Tu jie cha jing: ren shi zhongguo cha dao. Haikou : Nan Hai chu ban gong si, 2007. [陆羽原著 ; 紫图编绘. 图解茶经 : 认识中国茶道. 海口 : 南海出版公司, 2007.] GT 2907.c6 L824 2007

Ruan Haogeng, Wang Jianrong, Wu Shengtian. Zhongguo cha yi. Ji'nan Shi: Shangdong ke xue ji shu chu ban she, 2007. [阮浩耕, 王建荣, 吴胜天. 中国茶艺. 济南市 : 山东科学技术出版社, 2007.] East GT2907.C6 R84 2007

Xu, Minghua ed.. Jin ri Taiwan cha yi = Art tea drinks in modern Taiwan. Taibei: Dong fang wen hua shu ju, 1985. [許明華. 今日台灣茶藝. 台北市: 東方文化書局, 1985.] EAST PL2446.P46 v.228

Zhongguo cha ye bo wu guan ed. Tu shuo Zhongguo cha yi: Zhongguo cha ye bo wu guan cha yi ji jin. Hangzhou : Zhejiang she ying chu ban she, 2005. [中国茶叶博物馆编. 图说中国茶艺 : 中国茶叶博物馆茶艺集锦. 杭州 : 浙江摄影出版社, 2005.] East GT2907.C6 T82 2005