Skip to Main Content

Ka Hana Noiʻi

View This Guide At

http://bit.ly/kahananoii

Librarian Contact Information

 

E naʻauao pū, e noiʻi pū, a e nowelo pū!

Have a research question about Hawaiian culture, stories, language, and resources?

Hina Keala
Librarian
Laka me Lono Resource Center
Kamakakūokalani Center for Hawaiian Studies
Hawaiʻinuiākea School of Hawaiian Knowledge
University of Hawaiʻi at Mānoa

lakalono@hawaii.edu
808.956.0589

 

Ka Hana Noiʻi Ma Nā ʻOhina Hawaiʻi